Tenner og trygd

Ifølge gjeldene regler er det i dag mange som har krav på økonomisk støtte til tannbehandling, og det er din tannlege som har ansvaret for at dette følges opp. De fleste må dog betale utgiftene til tannbehandling selv.

Etter folketrygdloven § 5 – 6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

 • Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand
 • Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Punkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom).
 • Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Punkt 8: Unormalt bitt
 • Punkt 9: Unormalt stor slitasje av tenner i forhold tilalder.
 • Punkt 10: Hyposalivasjon – munntørrhet:
 • Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer i munnhule eller på hud.
 • Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade, dokumenteres fra arbeidsgiver.
 • Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade men fritidsulykke.
 • Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.

Hvordan få stønad til tannbehandling?

Det er lurt å spørre tannlegen din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden. Vi som er behandlere ved Rødtvedt Tannhelsesenter AS har begge direkte oppgjørsavtale med Helfo.

Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du skal ikke sende inn noe til HELFO.
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til tannlegen.
 • Regningen du får fra tannlegen gjelder det du skal betale selv.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Gode råd

Merk deg også følgende:

 • Regning fra tannlegen, som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag.
 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlegen.
 • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt.
 • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012.
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret.
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt.
 • Krav om reiseutgifter – se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515.

Det er nå HELFO som utbetaler refusjoner i forbindelse med tannbehandling, (tidligere var det NAV Helsetjenesteforvaltning).

Hvor mye støtte har du krav på?

Her følger eksempler, men vi tar forbehold om endringer på grunn av  annen behandling enn i eksemplene, eller endring av Helfo sine regler og takster.

Eksempel 1

Du har falt og slått deg, og må rotfylle en fortann, og lage krone på 2 fortenner som er brukket.

Her skal HELFO betale 7500,- for behandlingen. Det vil si 2950,- for hver krone og 1540,- for rotfylling og 60,- for bedøvelse. Dette skal da trekkes direkte fra tannlegeregningen. Hvis tannlegen tar 5500.- for en ny krone, 3500,- for rotfyllingen og 145,- for bedøvelse utgjør dette kroner 14645,- Refusjonen trekkes fra dette beløpet og din egenandel blir da kroner 7145,- som skal betales til tannlegen (dette er kun eksempeltall).

Eksempel 2

Du har trukket en tann etter mai 2002 på grunn av periodontitt – tannløsning med tap av tann som følge. Du kan da lage en bro med 4 ledd som sitter på 3 tenner.
HELFO betaler 6455.- pr tann som må trekkes. En bro koster 5500,- pr ledd, det vil si at en 4 ledds bro koster 22000,- Helfo dekker 6455,- av dette. Den egenandelen du må betale til tannlegen er da på kroner 15545,- (dette er bare eksempeltall).

Linker:

Helsenorge.no – hvem betaler tannlegeregningen din? Helfo

– link til side som inneholder regler og oversikt over tilstander / sykdommer som kan gi grunnlag for refusjon.